Scroll Down

UCCA Forces Directory: Part 2

SIXTEENTH EXAM Date 16 Dec 2005

Indian Ar my

REGULAR CATEGORY

## I N F A N T RY D IV  (A R MY)

(Details of formation withheld)

DIV TRAINING SCHOOL

ACCS official Course Under invitation of  Ma j or Gene ra l   S  P  R ai

Location: – Undisclosed -

SENIOR OFFICERS

Brig Verin der Kalia                                   200579

Col N Rajku mar                                                            200580

Lt Col Gajraj                                                                  200581

OFFICERS

Ca pt Ga nesh Lax man                                                  200582

Ca pt T T Ja mir                                                              200583

Ca pt Dh ruv Bo ra                                                          200584

Ca pt Kum ar Vin eet                                                       200585

Lieute nant Brije sh Cho wta                                          200586

Lieute nant Ros han Krishn appa                                    200587

Lieute nant S G Mara battula                                          200588

Lieute nant Pra dip S Sa un                                             200589

Lieute nant Am it Sha rma                                               200590

OTHER RANKS          [GHA TAK   CO MMAND OS]

SARGEANTS (Hav), CORPORALS (Naik) & SE POYS

Nk Karna Kachari                  200591

Sep Niresh Rabha                    200592

Sep J Khong Sai                      200593

Sep Lalin Roy                            200594

Sep D C Mohanty                      200595

Sep C Fulji Bhai                        200596

Hav Mahesh Kumar Singh         200597

Nk Sanjay Kumar Singh          200598

Lnk Suni l Kumar              200599

Sep Jagga Rao                  2005100

Sep Mallikarjun                  2005101

Sep K Balaji                2005102

Lnk Diili Bahadur Thapa           2005103

Sep Dev Bhahdur Thapa          2005104

Sep Dipak Sinjali       2005105

Hav Didar Singh     Sikh L I       2005106

Sep Palwinder Singh    2005107

Sep Varinder Singh    2005108

Lnk L Khaikhosei       2005109

Lnk Bendangyanger         2005110

Lnk Temjen Ao         2005111

Sep P Ranjan               2005112

Sep Satya narayana        2005113

Sep Iranna K         Madras    2005114

Hav Sunil Kumar             2005115

Nk U Satheesh     2005116

L nk Sreejith V        2005117

Seventeenth Exam date 10.01.2006

REGULAR CATEGORY

INDIAN AR MY

ACCS OFFICIAL CQB COURSE

(Participants ## CORPS at ## INFANTRY DIV incl ASSAM RIFLES FORCE

(Details of formation withheld )

LOCATION: – Undisclosed -

by invitation GOC MAJOR GENERAL S ASOKA RAO

Senior Officers

COLON EL     Rajeev Malhotra                  2006226

LT COLON EL    Raghuraj Singh Rajawat     2006227

Officers

LIEUTE NANT    A Sajjotra SM                  2006118

LIEUTE NANT  A Atri                               2006119

Nb Sub. Taradat                             2006120

Nk.        Devendar Prasad              2006121

L/NK.    Prakash Chand                 2006122

Rfn.       Vijendra Singh                  2006123

LIEUT ENANT   Rajeev Jha                        2006124

Nk.        Avadhut Kulat                    2006125

L/NK.    Tatya Patil                         2006126

Sep.       K K Adi                              2006127

Sep.       Tai Jida                              2006128

Nb Sub.  Jagdish Prasad                 2006129

L/Hav.    Swaran Singh                   2006130

Nk.          Binumon V                        2006131

MAJ OR    Rajesh Sharma,SC             2006132

Nb Sub.   Sumer Singh                     2006133

Hav.        Sher Singh                         2006134

Hav.        Raghunath Singh              2006135

L/NK.      Rakesh Singh                    2006136

Hav.         P D Tirky                           2006137

Rfn.          Chandan Singh                 2006138

Rfn.          L Calvin                            2006139

Rfn.           Yangea Ao                       2006140

Rfn.            N T Konyak                     2006144

L/Hav.       Rajesh Kumar Singh       2006145

CAP TAIN    Abhishak Chauhan          2006146

Sub.           Dhanna Ram Jakhar        2006147

Hav.            Gurappa Mudshi              2006148

CHM.           Atrup Singh                      2006149

Nk.               Girish Kumar                   2006150

Nk.                Devendra Singh              2006151

LIEU TENANT     Arvind Kumar                   2006152

Sub.             Om Prakash                      2006153

Nb.              Rishi Ram Chhetri              2006154

LIEUTE NANT  SN Kasabe                          2006155

Nb Sub.        Ravi Till                              2006156

Nk.       Sreejits M                     2006157

Sep.      C Sumesh                     2006158

Sep.      M Saktival                     2006159

LIE UTENANT  Sujay Garg                    2006160

Nk.        Baliram Nawale            2006161

Sep.       Gulab Patil                    2006162

Sep        Amul Shellar                  2006163

Nk.         Punei Baek                     2006164

Sep.        AK Kushwaha                 2006165

Sep.        Abhay Ku Singh             2006166

LIEUTENANT  Alok Pratap Singh         2006167

Hav          KY Satanaik                   2006168

Nk.           Binumon V                     2006169

Sep.         IPS Siva Nagacasu         2006170

Sep.         Harish BM                        2006171

LIEUTENANT  Abhijeet Singh Dutta      2006172

Nk.           Ajit Singh                        2006173

Hav           Rambir Singh                 2006174

Nk.            Rajesh                            2006175

Nk.            Harbir Singh                   2006176

LIEUTENANT   Pankaj Kumar                 2006177

Nb Sub.     Dev Bahadur Roka           2006178

Rfn.           Dhan Bahadur Roka         2006179

Rfn.           Bishal Pradhan                 2006180

LIEUTENANT   U P Chaurasia                  2006181

Sub.           D P Singh                         2006182

Rfn.            Dharamender Singh        2006183

Rfn.            Sandeep Singh                 2006184

Rfn.            Pawan Kumar                   2006185

Rfn.            Naresh Kumar                   2006186

Rfn.            Nashib Panghal                 2006187

Nb Sub.      CB Panth                            2006188

Hav.            M Kandulna                       2006189

Rfn.             Bhandri                             2006190

Rfn.             Mustaq Ahmed                  2006191

Nb Sub.       S B Singh                           2006192

Hav.             Bal Bahadur                      2006193

Rfn.             Bhupendra Singh                  2006194

Rfn.             Pradeep Medhi                     2006195

Nb Sub.       Mohan Chandra Tiwari        2006196

Hav.             Harendra Singh                   2006197

Rfn.              Lakhan Bora                        2006198

Rfn.              Hemchandra Singh              2006199

LIEUTENANT   C S Pranab Singh                 2006200

Nk.                Devendra Kumar                 2006201

L/Nk.             Ranvir Singh                       2006202

Rfn.                Bachan Singh                      2006203

Hav.                Tek Prasad Pun                  2006204

L/Nk.             Bishnu Kumar                      2006205

Rfn.                Bishnu Kumar Shrestha      2006206

Nb Sub.          Hosiyar Singh                      2006207

Nb Sub.          Rajender Bhadur                 2006208

Sub                 Hari Singh                            2006209

Nb Sub.           Mohan Lal                            2006210

L/Nk                Hari Chhetri                         2006211

L/Nk.              S R Koiring                            2006212

Nb Sub.           Randhir Singh                       2006213

Sub.                 Min Bahadur Pun                  2006214

Rfn.                  Kumar Thapa                       2006215

Nb Sub             Tara Datt                              2006216

Nk.                   Devender Prasad                  2006217

L/Nk.                Prakash Chand                     2006218

Hav.                  Bharat Singh                         2006219

Sep.                   Kishore Singh                       2006220

Sep.                   Rajender Singh                     2006221

L/Hav.               Trilok Singh                          2006222

Rfn.                    Chinta Mani                          2006223

Rfn.                     Jagdish Singh                      2006224

Nb Sub.                Ram Singh                           2006225

ANY CHANGE / CORRECTION / UPDATES IN THE ENTRIES BE NOTIFIED IMMEDIATELY BY POST OR E MAIL TO THE UCCA HQ

UCCA – The Second Register 2006 -2010

Eighteenth Exam date 26.01.2006

SEE BELOW

Nineteeth Exam date 26.02.2006

SEE BELOW

Twentieth Exam date 06.04.2006

SEE BELOW

Twenty First Grading Date 24.06.2006

REGULAR CATEGORY

Special Operatio Force (Name withheld)

ACCS OFFICIAL CQB COURSE by invitation SPEC OP NATIONAL SEC FORCE HQ

Senior Officers

Reg No:     2006231    LT COLON EL     Ravindra nath M S

Reg No:     2006281    LT COLON EL     R K Singh

Registered Black Belt Officers

Reg No: 2006 232 Maj                U B Gurung.

Reg No: 2006 233 Maj             Deepak SharmaSM

Reg No: 2006 234 Maj                Nishant Sanwal.

Reg No: 2006 235 Capt               Jayan Jose.

Reg No: 2006 236 Capt               M.P. Appaiya.

Reg No : 2006263       Maj   Rajat Sondhi

Other Ranks (Rank withheld)

Reg No: 2006 237 Rajedndr Singh.

Reg No: 2006 238 Balihar Singh.

Reg No: 2006 239 K S Shekhawat.

Reg No: 2006 240 Kuldeep Singh.

Reg No: 2006 241 Dasappan P T.

Reg No: 2006 242 Motichand.

Reg No: 2006 243 Surender Singh Chandel.

Reg No: 2006 244 Omparkash.

Reg No: 2006 245 Jaivinder Singh.

Reg No: 2006 246 Pan Singh.

Reg No: 2006 247 Girdhar Singh.

Reg No: 2006 248 A Vasudevan.

Reg No: 2006 249 B Bhapkar.

Reg No: 2006 250 Ranveer Singh.

Reg No: 2006 251 Manphul Singh.

Reg No: 2006 252 V.T. Astaker.

Reg No: 2006 253 Suresh.

Reg No: 2006 254 Sunil Kumar.

Reg No: 2006 255 Surajmal.

Reg No: 2006 256 Mahiman Singh.

Reg No: 2006 257 Balbir Singh.

Reg No: 2006 258 Vasant Sarkate.

Reg No: 2006 259 Ishwar Singh.

Reg No: 2006 260 Anil Sharma.

Reg No: 2006 261 Shakrudeen.

Reg No: 2006 262 Sanjay Kumar.

Reg No: 2006 263 Rajat Sondhi.

Reg No: 2006 264 P Velayutham.

Reg No: 2006 265 Shamsher Singh.

Reg No: 2006 266 R Selva Kumar.

Reg No: 2006 267 P Gorakh Nath.

Reg No: 2006 268 Ram Kumar.

Reg No: 2006 269 Naval Singh.

Reg No: 2006 270 K R Sharma.

Reg No: 2006 271 Devender Kumar.

Reg No: 2006 272 Shree Om.

Reg No: 2006 273 Devlal Gurjar.

Reg No: 2006 274 Ashok Kumar.

Reg No: 2006 275 Rameshwar Singh.

Reg No: 2006 276 Mahender Singh.

Reg No: 2006 277 R K Chaudhary.

Reg No: 2006 278 Khushpal Singh.

Reg No: 2006 279 Jaibir Singh.

Reg No: 2006 280 B K Dutta..

Reg No: 2006 282 R S Dogra

Reg No: 2006 283 Suresh Pandey.

Reg No: 2006 284 Sunil.